Rozliczenie podatku z Niemiec

Čo je vlastne zúčtovacia platforma ?

GermanTax je miestom, ktoré daňovým poplatníkom uľahčuje vyporiadanie dane z príjmov z Nemecka. GermanTax sa zaoberá záležitosťami týkajúce sa daní a daňového práva v Nemecku. Naši špecialisti zaistí, aby Vaše daňové priznanie bolo pripravené s najlepším možným finančným výsledkom.

Zistiť viac


Prečo využiť naše služby?


Vyporiadanie dane z príjmov z Nemecka – najčastejšie otázky

Môžem si z daní odpočítať náklady na dochádzanie do zamestnania?

Každý daňovník nemeckého štátu má právo odpísať náklady na dochádzanie do zamestnania. Tento odpis je jedným z najčastejšie používaných odpisov v nemeckých daňových priznaniach (Einkommensteuererklärung).

Výpočet je založený na počte kilometrov, tj. vzdialenosti medzi miestom bydliska a miestom výkonu práce, vynásobené počtom dní, ktoré daňovník dochádzal do práce (celý rok 2018 = 230 pracovných dní), a vynásobený 0,30 EUR za každý prejdený kilometer.

Cestu do zamestnania uplatňujeme len jednosmerne.

Nie je možné odpočítať cestu obojsmerne (tzn. cestu do zamestnania a späť).

Ak je vypočítaná suma za dochádzanie nižšia ako 1000 EUR je lepšie odpísať jednorazový paušál 1000 EUR (Werbungskosten Pauschal).

Jednoduché príklady:

21 km x 230 pracovných dní x 0,30 euro = 1449 eur (odpisujeme 1449 EUR)

14 km x 230 pracovných dní x 0,30 EUR = 966 EUR (je výhodnejšie odpísať 1 000 EUR Werbungskosten pauschale)

25 km x 90 pracovných dní x 0,30 EUR = 675 EUR (je výhodnejšie odpísať 1 000 EUR Werbungskosten pauschale)

Môžem odpočítať z daní cestovania do SR / dvojitou domácnosť

Dvojitá domácnosť (Doppeltehaushaltsführung), ktorú často krajania nazývajú aj ako „oddelenie“ alebo „dochádzanie na Slovensko“, môžu uplatniť iba osoby, ktoré majú nárok na odpočet podľa nemeckého daňového zákona.

Ľudia, ktorých hlavným centrom života je Slovensko, majú právo na dvojitú domácnosť. Nemecký daňový úrad uznal manžela, manželku a deti za rodinu v rámci dvojitej domácnosti. Ostatní členovia rodiny nie sú dôvodom na zahrnutie odpočtu dane z dvojitého bývania do daňového priznania.

Odpis duálnej domácnosti zahŕňa predovšetkým dochádzanie na Slovensko, po ktorom nasledujú náklady na nájomné v Nemecku.

Odpočet dvojité domácnosti zahŕňa dochádzanie na Slovensko a náklady na prenájom bytu v Nemecku. (Kaltmiete).

Osoby, ktoré majú právo odpísať dvojitú domácnosť:

Matka pracujúca v Nemecku - otec žijúci s deťmi na Slovensku

Otec pracujúci v Nemecku - matka žijúca s deťmi na Slovensku

Matka pracujúca v Nemecku - otec žijúci s deťmi na Slovensku

Otec a matka v Nemecku - maloleté deti žijúce na Slovensku

Manžel pracujúci v Nemecku - manželka žijúci na Slovensku (bezdětný pár)

Manželka pracujúca v Nemecku - manžel žijúci na Slovensku (bezdětný pár)

Čo si môžem odpočítať z daní v Nemecku?

Najčastejšie uplatňujeme

 • Náklady na odborné vzdelávanie
 • Charitatívne dary (napr. Červený kríž)
 • Členské príspevky v odboroch
 • Náklady spojené s lekárskou starostlivosťou v Nemecku (napr. účty za lekára a lieky)
 • Náklady na údržbu a pomoc v domácnosti v Nemecku
 • Náklady spojené s modernizáciou bytu (rekonštrukcia)
 • Daňové úľavy na daňovníka, manžela/ku alebo dieťaťa so zdravotným postihnutím
 • Cestovné do práce (iba jeden smer)
 • Domáca kancelária
 • Pracovné vybavenie (Arbeitsmittel)
 • Pracovný úraz
 • Vedenie bankového účtu v Nemecku
 • Náklady spojené so žiadosťou o nové zamestnanie
 • Dvojitú domácnosť
 • Náklady na sťahovanie
 • Ak pracujete dlhšie ako 8 hodín a máte na to potvrdenie od zamestnávateľa - odpočítateľný príspevok je 12 Euro
 • Ak ste pracovne vyslaní na viac ako 24 hodín, odpočítateľný príspevok je 24 EUR
 • Výživné bývalej manželky

Štátne poistenie:

 • Dôchodkové poistenie (Rentenversicherung)
 • Úrazové poistenie (Unfallversicherung)
 • Zdravotné poistenie (Krankenversicherung)
 • Poistenie starostlivosti (Pfegeversicherung)
 • Poistenie v nezamestnanosti (Abreitslosenversicherung)

Súkromné poistenie:

 • Dôchodkové poistenie (Rentenversicherung)
 • Zdravotné poistenie (Krankenversicherung)
 • Úrazové poistenie (Unfallversicherung)
 • Poistenie starostlivosti (Pfegeversicherung)
 • Poistenie v nezamestnanosti (Abreitslosenversicherung)
 • Doplnkové poistenie (Zusatzversicherungen v závislosti od typu)
 • Poistenie zodpovednosti spoločnosti
 • Poistenie súkromnej zodpovednosti (Haftpflichtversicherung)
 • Povinné zmluvné poistenie (KFZ Versicherung)
 • Poistenie právnej ochrany (Rechtsschutzversicherung)
 • Poistenie pracovnej neschopnosti (Berufsunfähigkeitsversicherung)

Ak máte deti, môžeme odpočítať:

 • Zdravotné poistenie detí
 • Doplnkové poistenie pre deti
 • Výživné na dieťa
 • Školné v súkromnej škole v Nemecku
 • Školkovné

Ak pracujete dlhšie ako 8 hodín a máte na to potvrdenie od zamestnávateľa - odpočítateľný príspevok je 12 Euro Ak ste pracovne vyslaní na viac ako 24 hodín, odpočítateľný príspevok je 24 EUR

Ako vyzerá daňové vyrovnanie v Nemecku?

Pri porovnaní spôsobu vyporiadanie dane z príjmu v Nemecku a na Slovensku sa môžeme stretnúť s niekoľkými významnými rozdielmi. Preto sa pokúsime vysvetliť, ako vyzerá daňové vyrovnanie v Nemecku.

Jedným z významných rozdielov je skutočnosť, že v Nemecku existuje šesť daňových tried, pričom každý daňovník dostáva triedu odpovedajúcu jeho životnej a ekonomickej situácii.

Podľa danej triedy zamestnávateľ odvádza každý mesiac zálohovú zrážku dane. Na začiatku každého kalendárneho roka je zamestnávateľ povinný poskytnúť každému zamestnancovi ekvivalent slovenského Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch (Lohnsteuerbescheinigung), čo je základ pre vyporiadanie daní. Zamestnávateľ musí potvrdenie vystaviť najneskôr do 28. februára nasledujúceho roka, ktorý nasleduje po roku vyporiadania. nemocenské dávky dlhšie ako 6 týždňov vyplácané nemocenským fondom alebo rodičovský príspevok a doklad o príjmoch zo Slovenska.

Do kedy sa musí podať daňové priznanie?

Po začatí práce v Nemecku je väčšina ľudí povinná podať daňové priznanie. Je zbytočné to odkladať aj keď Finanzamt v extrémnych prípadoch umožňuje predložiť daňové priznanie až o 4 roky späť. Existuje mnoho situácií, kedy sa musí podať daňové priznanie, napr. ak ste poberali nemocenské dávky z nemocenského fondu alebo iné dávky v danom roku, odstupné, ak ste sa rozviedli apod.

Pokiaľ daňoví poplatníci podávajú daňové priznanie za rok 2019 sami, lehota je do 31. júla 2020. Ak využijú služieb účtovnej kancelárie, je možné túto dobu predĺžiť až do februára 2021.

Doklady potrebné na podanie daňového priznania v Nemecku

Najdôležitejšie je Lohnsteuerbescheinigung. Pre dosiahnutie rôznych zliav a odpisov stojí za to pripojiť aj ďalšie dokumenty, vďaka ktorým získate vyššiu preplatok z daní.

Ďalšie dokumenty:

 • prevádzkovanie dvojité domácnosti
 • zmluva o prenájme bytu v Nemecku
 • doklady preukazujúce dochádzanie do SR (účtenky za benzín, cestovné lístky, výpis z Bla Bla Car, letenky a pod.)
 • všetky poistné zmluvy - napr. súkromné poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie vozidla atď.)
 • poplatky spojené s dochádzkou dieťaťa v zariadení (školné, školkovné)
 • alimenty, dary, osvedčenie o zdravotnom postihnutí
 • Účty za lekárske ošetrenie a lieky

Aká suma je oslobodená od dane v roku 2020?

Dane platené v Nemecku patrí k najvyšším v Európe. V roku 2020 bola zvýšená suma oslobodená od dane (suma, z ktorej štát daň nevyberá) a čiastočne zrušená solidárna daň (Solidaritätszuschlag). V roku 2020:

 • pre jednotlivca sa táto suma zvýšila o 2,6% na 9,408 EUR, tj. 784 EUR mesačne.
 • v prípade manželského páru, ktorý podáva daňové priznanie spoločne, je táto suma 18 816 EUR, čo je o 480 EUR viac ako v predchádzajúcom roku.

Daňové rozhodnuti

Nemecký finančný úrad nemá vopred stanovený dátum pre vydanie daňového rozhodnutia. Funguje to na princípe „kto skôr príde“ ... takže daňoví poplatníci, ktorí podajú daňové priznanie ako prvý, sa môžu spoľahnúť na kratšiu dobu. Skrátenie doby na vydanie rozhodnutia môžete podaním daňové priznanie online pomocou špeciálneho programu Elster. GermanTax využíva tento program. Naše skúsenosť ukazuje, že Finanzamt potrebuje na spracovanie rozhodnutie 3 až 8 týždňov, niekedy to trvá bohužiaľ až 6 mesiacov. Neváhajte nás kontaktovať, radi zodpovieme ďalšie otázky, individuálne pre vaše potreby.

Čo môžete urobiť pre rýchlejšie vydanie daňového rozhodnutie?

 • v prvom rade musí byť daňové priznanie z Nemecka, rovnako ako v každej krajine, dôkladne pripravené s úplnou sadou dokumentov, osvedčení a príloh
 • elektronické podanie daňového priznania urýchli proces spracovania na Finanzamtu
 • prenechajte vaše daňové priznanie profesionálom, ktorí sa budú vo vašom záujme starať o všetky zľavy, odpočty a včas predložení kompletné dokumenty na Finanzamt

Neváhajte nás kontaktovať, radi zodpovieme akékoľvek ďalšie otázky, individuálne podľa vašich potrieb.

Najnovšie položky blogu

Daňové triedy v Nemecku

Pre väčšinu ľudí prichádzajúcich zo Slovenska do Nemecka sa môže systém daňových tried stať veľkým prekvapením a spôsobiť mnoho nedorozumení. V Nemecku je šesť rôznych daňových tried, ktoré sú priradené v závislosti na životnej a ekonomickej situácii. Daňová trieda je zodpovedná za zálohy na dane platené zamestnávateľom na daň z príjmu, solidárnú a cirkevnú daň. […]

Online daňové priznanie v Nemecku

Nemecký finančný úrad vďaka programu Elster zaviedol okrem tradičnej papierovej formy daňového priznania tiež možnosť podanie daňového priznania online. GermanTax používa tento efektívny a rýchly nástroj na podávanie daňového priznania. Prečo podať daňové priznanie v Nemecku online? Vďaka práci v programe Elster získavame pre Vás len samé výhody: online daňové priznanie je uprednostnené a spracované […]

Chcete zúčtovať daň z Nemecka?

Zanechajte kontakt, zavoláme vám späť!